Lietošanas noteikumi

Pasaules brīvo latviešu apvienības mācību materiālu meklētāja “Sietiņš” lietošanas noteikumi. 

“Sietiņš” ir Pasaules brīvo latviešu apvienībai, reģistrācijas numurs 4000 601 0587, piederoša vietne, kur Lietotāji var atrast un izmantot mācību materiālu – elektronisku katalogu ar e-meklēšanas iespējām. 

Lietotājs – Sietiņam ir vairākas lietotāju grupas – diasporas latviešu skolu skolotāji, pārziņi un bērnu vecāki visā pasaulē. Lietotājs ir izteicis piekrišanu Sietiņa lietošanas noteikumiem un apņēmies tos ievērot. 

Administrators – Pasaules brīvo latviešu apvienība, kas veido, uztur un administrē Sietiņu,. Administrators nav atbildīgs par Lietotāja negodprātīgu rīcību, kas saistīta Lietotājam pieejamo datu apkopojumu izmantošanu vai nodošanu trešajām personām. 

Dati – mācību materiāli –  elektronisks katalogs ar e-meklēšanas iespējām un kas tiek izmantots kā palīgrīks diasporas latviešu skolu skolotājiem, pārziņiem un vecākiem visā pasaulē, lai atvieglotu piekļuvi pārbaudītiem mācību materiāliem, kas atrodas interneta vietnēs. Mācību materiāli ir dažādi ar autortiesībām aizsargāti darbi vai tādi darbi, attiecībā uz kuriem jau autortiesību termiņš ir beidzies un atbilstoši Latvijas Autortiesību likumā sniegtajai definīcijai darbs ir autora radošās darbības rezultāts literatūras, zinātnes vai mākslas jomā neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un vērtības (Autortiesību likuma 1.panta 2.punkts).

Datu izmantošana – Datus var izmantot tikai Mācību procesam. 

Mācību process – atbilstoši Latvijas Republikas Autortiesību likumam autortiesības nav uzskatāmas par pārkāptām, ja bez autora piekrišanas un bez atlīdzības darbs tiek izmantots izglītības un pētniecības mērķiem (Autortiesību likuma 19.panta pirmās daļas 2.punkts). 

Obligāti norādot izmantotā darba nosaukumu un autora vārdu, kā arī ievērojot Autortiesību likuma 18.panta otrās daļas noteikumus, atļauts izziņotus vai publicētus darbus vai to fragmentus izmantot izglītības standartiem atbilstošās mācību grāmatās, radio un televīzijas raidījumos, audiovizuālos darbos, vizuālos uzskates līdzekļos un tamlīdzīgi, kas tiek speciāli radīti un izmantoti izglītības un pētniecības iestādēs nepastarpinātā mācību un pētniecības procesā to darbības mērķim atbilstošā apjomā nekomerciālos nolūkos (Autortiesību likuma 21.pants).

Datu kopēšana – dažādu mācību līdzekļu kopēšana mācību procesam ir atļauta tiktāl, ciktāl tā neaizskar autora intereses un nebūtu pretrunā ar autora darba normālas izmantošanas noteikumiem un nepamatoti neierobežotu autora likumīgās intereses. 

Datu izmantošana – Lietotājs ir tiesīgs izmantot Datus mācību procesam savas klases/grupiņas vai privātos nolūkos, bet Lietotājs nav tiesīgs dalīties ar Datiem sociālajos tīklos, pārsūtīt tos elektroniski vai publicēt interneta vietnēs.