Par projektu

Kas ir Sietiņš?

Sietiņš ir PBLA Izglītības nozares projekts, kas apvieno dažāda veida mācību materiālus ar valodas prasmes līmeņiem, skolēnu vecumiem, mācību priekšmetiem un tematiem diasporas skolu vajadzībām, un atvieglina materiālu atrašanu diasporas latviešu skolu skolotājiem. Sietiņš ir mācību materiālu meklētājs, kas apkopo brīvi pieejamus mācību materiālus latviešu valodā.  Sietiņš materiālus negatavo un neatbild par materiālu saturu.

Kam Sietiņš noder?

Sietiņu veidoja par palīgu diasporas latviešu skolu skolotājiem, kas vairums ir brīvprātīgi darbinieki savu bērnu skolās.  Sietiņš noder skolotājām, kas meklē papildus materiālus savas mītnes zemes latviešu skolu esošām mācību programmām, kas cenšas identificēt materiālus citos valodas prasmes līmeņos, vai, kas nezin kādi materiāli piemēroti zināmam vecuma un valodas līmenim.  Materiāli izmantojami stundās un mājas darbu uzdevumos.
Sietiņš var noderēt arī vecākiem, kas paši māca saviem bērniem latviešu valodu, latviešu diasporas nometņu nodarbību vadītājiem un citiem, kas strādā ar diasporā dzīvojošiem latviešu bērniem.
Sietiņš palīdz bagātināt latviešu skolu mācību stundu saturu, iedrošina skolotājus un palīdz atrast piemērotu mācību vielu dažāda vecuma, spēju un apstākļu vajadzībām.

Kas drīkst Sietiņu izmantot?

Sietiņš ir brīvi pieejams.

Kādi materiāli Sietiņā ir atrodami?

Sietiņa pirmajā posmā, sākot ar 2021. gada 1. septembri, ir indeksēta tikai daļa no paredzētajiem materiāliem. Materiālu pievienošana turpināsies, piesaistot brīvprātīgos palīgus. Pievienotie materiāli ir brīvi pieejama lietošanai tiešā mācību procesā skolā vai mājās. Ar laiku un papildus finansējumu Sietiņā ievietos arvien vairāk materiālu no dažādiem avotiem.

Uz mācību materiāliem

Kā drīkst izmantot materiālus?

Lietotājs (skolotājs) ir tiesīgs izmantot Datus (mācību materiālus) mācību procesam savas klases/grupiņas vai privātos nolūkos, bet Lietotājs nav tiesīgs dalīties ar Datiem sociālajos tīklos, pārsūtīt tos elektroniski vai publicēt interneta vietnēs. Datus (mācību materiālus) Lietotājs izmanto Mācību procesam.

Lietošanas noteikumi

Projektu īsteno

Projektu īsteno Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padome ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) finansiālo atbalstu.

Sietiņš nav komerciāls projekts, tas nesaņem atlīdzību no lietotājiem. PBLA Izglītības padome nesaņem atlīdzību par Sietiņā publicētajiem materiāliem.